dilluns, 11 de novembre del 2013

Certificació d'eficiència energètica


 
El 5 d’abril de 2013 el Govern central va publicar el “Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana (2013-2016)”. Així mateix, el 13 d’abril de 2013 es va publicar al BOE el Reial Decret 235/2013 pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

El Reial Decret va fixar l'1 de juny de 2013 com a data a partir de la qual és obligatori disposar del certificat energètic per a edificis o vivendes que es venguin o es lloguin, i per a edificis públics de més de 500 m2.

La qualificació d'eficiència energètica és el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A l’edifici més eficient segons el consum d’energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització.
 La certificació d'eficiència energètica és el procés pel qual s’atorga una qualificació d'eficiència energètica a un edifici en forma de certificat i d‘etiqueta d’eficiència energètica.

 • El certificat d'eficiència energètica és un document que verifica la conformitat de qualificació d'eficència energètica obtinguda i que condueix a l’expedició de l’etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.

 • L’etiqueta d'eficiència energètica és el distintiu que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica obtinguda per l’edifici o parts d’edifici.

La certificació d'eficiència energètica proporciona informació útil a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici o vivenda que vol comprar o llogar. Alhora, també serveix per oferir opcions a l’usuari de com millorar-ne l’eficiència energètica, mitjançant les recomanacions presents en els certificats d’eficiència energètica d’edificis existents.

En el cas d’edificis públics, segons la directiva europea 2010/31/UE d’eficiència energètica en els edificis,  els edificis ocupats per entitats públiques i freqüentats habitualment pel públic han de constituir un exemple que els factors mediambientals i energètics es tenen en compte i, en conseqüència, han de ser objecte periòdicament de certificació d'eficiència energètica.


 Edificis que tenen la obligació de tenir el Certificat d'Eficiència Energètica
 1. Els edificis de nova construcció.
 2. Els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari. S'entén per part d’un edifici la unitat, planta, vivenda o apartament en un edifici o locals destinats a ús independent o de titularitat jurídica diferent, dissenyats o modificats per a la seva utilització independent.
 3. Els edificis o parts d’edificis existents en els què una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment  pel públic. 
Queden exclosos:
 1. Edificis i monuments protegits oficialment per formar part d’un entorn declarat o pel seu particular valor arquitectònic o històric, quan el compliment de les exigències del Decret pogués alterar de forma inacceptable el seu caràcter o aspecte.
 2. Edificis o unitats d’edificis utilitzats exclusivament com a llocs de culte i per a activitats religioses.
 3. Construccions provisionals amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys.
 4. Edificis industrials i agrícoles, a la part destinada a tallers, processos industrials i agrícoles no residencials.
 5. Edificis o unitats d’edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m².
 6. Edificis que es comprin per a reformes importants o per al seu enderroc.
 7. Edificis o parts d’edificis existents d’habitatges amb un ús inferior a quatre mesos en un any, o bé durant un temps limitat a l’any i amb un consum previst d’energia inferior al 25% del que resultaria de la seva utilització durant tot l’any. 


 El certificat d’eficiència energètica tindrà una validesa màxima de 10 anys. Passat aquest termini, caldrà renovar-lo.


Dates d'aplicació de la obligatorietat de tenir el Certificat d'Eficència Energètica

Àmbit
Nova construcció
1 de novembre de 2007
Grans Rehabilitacions
1 de novembre de 2007
Vendes i lloguers
1 de juny de 2013
Edificis públics > 500 m2
1 de juny de 2013
Edificis públics entre 500 i 250 m2
9 de juliol de 2015
Edificis públics llogats >250 m2
31 de desembre de 2015Per a més informació sobre els tràmits podeu trucar-nos al 628 31 41 81


Documents de consulta:

-Guia breu sobre la Certificació energètica - Gencatdijous, 21 de febrer del 2013

La Cèdula d'habitabilitat


 
La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També serveix per a donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.
 
La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.
 
La cèdula s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.
Aquest document va dirigit a les persones propietàries de l'habitatge, administradores o representants autoritzats.
La cèdula té una vigència de 15 anys


 

Normativa aplicable a les cèdules

Si necessiteu obtenir una cèdula us heu de posar en contacte amb un tècnic que haurà de realitzar el Certificat d'habitabilitat, sense el quan no podreu obtenir la cèdula.
Per a visitar el web de la Generalitat Tramitació per sol·licitar la cèdula


Per a més informació podeu trucar al 628 31 41 81 o visitar el web: http://www.smarquitectura.es