dilluns, 11 de novembre del 2013

Certificació d'eficiència energètica


 
El 5 d’abril de 2013 el Govern central va publicar el “Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana (2013-2016)”. Així mateix, el 13 d’abril de 2013 es va publicar al BOE el Reial Decret 235/2013 pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

El Reial Decret va fixar l'1 de juny de 2013 com a data a partir de la qual és obligatori disposar del certificat energètic per a edificis o vivendes que es venguin o es lloguin, i per a edificis públics de més de 500 m2.

La qualificació d'eficiència energètica és el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A l’edifici més eficient segons el consum d’energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització.
 La certificació d'eficiència energètica és el procés pel qual s’atorga una qualificació d'eficiència energètica a un edifici en forma de certificat i d‘etiqueta d’eficiència energètica.

 • El certificat d'eficiència energètica és un document que verifica la conformitat de qualificació d'eficència energètica obtinguda i que condueix a l’expedició de l’etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.

 • L’etiqueta d'eficiència energètica és el distintiu que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica obtinguda per l’edifici o parts d’edifici.

La certificació d'eficiència energètica proporciona informació útil a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici o vivenda que vol comprar o llogar. Alhora, també serveix per oferir opcions a l’usuari de com millorar-ne l’eficiència energètica, mitjançant les recomanacions presents en els certificats d’eficiència energètica d’edificis existents.

En el cas d’edificis públics, segons la directiva europea 2010/31/UE d’eficiència energètica en els edificis,  els edificis ocupats per entitats públiques i freqüentats habitualment pel públic han de constituir un exemple que els factors mediambientals i energètics es tenen en compte i, en conseqüència, han de ser objecte periòdicament de certificació d'eficiència energètica.


 Edificis que tenen la obligació de tenir el Certificat d'Eficiència Energètica
 1. Els edificis de nova construcció.
 2. Els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari. S'entén per part d’un edifici la unitat, planta, vivenda o apartament en un edifici o locals destinats a ús independent o de titularitat jurídica diferent, dissenyats o modificats per a la seva utilització independent.
 3. Els edificis o parts d’edificis existents en els què una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment  pel públic. 
Queden exclosos:
 1. Edificis i monuments protegits oficialment per formar part d’un entorn declarat o pel seu particular valor arquitectònic o històric, quan el compliment de les exigències del Decret pogués alterar de forma inacceptable el seu caràcter o aspecte.
 2. Edificis o unitats d’edificis utilitzats exclusivament com a llocs de culte i per a activitats religioses.
 3. Construccions provisionals amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys.
 4. Edificis industrials i agrícoles, a la part destinada a tallers, processos industrials i agrícoles no residencials.
 5. Edificis o unitats d’edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m².
 6. Edificis que es comprin per a reformes importants o per al seu enderroc.
 7. Edificis o parts d’edificis existents d’habitatges amb un ús inferior a quatre mesos en un any, o bé durant un temps limitat a l’any i amb un consum previst d’energia inferior al 25% del que resultaria de la seva utilització durant tot l’any. 


 El certificat d’eficiència energètica tindrà una validesa màxima de 10 anys. Passat aquest termini, caldrà renovar-lo.


Dates d'aplicació de la obligatorietat de tenir el Certificat d'Eficència Energètica

Àmbit
Nova construcció
1 de novembre de 2007
Grans Rehabilitacions
1 de novembre de 2007
Vendes i lloguers
1 de juny de 2013
Edificis públics > 500 m2
1 de juny de 2013
Edificis públics entre 500 i 250 m2
9 de juliol de 2015
Edificis públics llogats >250 m2
31 de desembre de 2015Per a més informació sobre els tràmits podeu trucar-nos al 628 31 41 81


Documents de consulta:

-Guia breu sobre la Certificació energètica - Gencatdijous, 21 de febrer del 2013

La Cèdula d'habitabilitat


 
La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També serveix per a donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.
 
La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.
 
La cèdula s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.
Aquest document va dirigit a les persones propietàries de l'habitatge, administradores o representants autoritzats.
La cèdula té una vigència de 15 anys


 

Normativa aplicable a les cèdules

Si necessiteu obtenir una cèdula us heu de posar en contacte amb un tècnic que haurà de realitzar el Certificat d'habitabilitat, sense el quan no podreu obtenir la cèdula.
Per a visitar el web de la Generalitat Tramitació per sol·licitar la cèdula


Per a més informació podeu trucar al 628 31 41 81 o visitar el web: http://www.smarquitectura.es

dimarts, 6 de setembre del 2011

Arquitecte tècnic


 Arquitecte tècnic i Enginyer d'edificació col·legiat del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona amb àmplia experiència en el sector.

Els oferim els serveis següents entre d'altres:

-Inspecció Tècnica d'Edificis - ITE
-Projectes de Rehabilitació
-Tramitació de Llicències d'obra
-Projectes de Reforma, façanes, zones comuns, locals comercials
-Cèdules d'habitabilitat
-Llicències d'Obertura de locals
-Gestió de projecte i pressupostos per realitzar una obra
-Coordinacions de seguretat i salut
-Certificat de solidesa
-Plans de seguretat


Estem disposats a treballar o col·laborar amb Administradors de Finques, Estudis d'Arquitectura o enginyeries, Clients particulars, o empreses que ho necessitin.

Per més informació visita la web: http://www.smarquitectura.es

ITE - Inspecció Tècnica d' Edificis

La ITE és una inspecció tècnica obligatòria per als edificis plurifamiliars segons el Decret 187/2010. Aquesta estableix un sistema de control periòdic de l'estat dels edificis de més de 45 anys i obliga a realitzar una inspecció per un tècnic competent: Informe d'Inspecció Tècnica

L'Administració emetrà el Certificat d'Aptitud segons si es detecten deficiències o no, el resultat serà Apte o No Apte. Aquest Certificat d'Aptitud s'ha de renovar cada 10 anys amb el mateix procediment.

Els Terminis màxims per passar la inspecció tècnica (ITE) obligatòria i obtenir el Certificat d'Aptitud favorable en edificis és:

Antiguitat de l'edifici:

Antiguitat de l’edifici
segons any de construcció
Termini màxim per obtenir Certificat d’Aptitud “Apte”

Anteriors a 1930
Fins el 31 de desembre 2012
Del 1931 al 1950
Fins el 31 de desembre 2013
Del 1951 al 1960
Fins el 31 de desembre 2014
Del 1961 al 1970
Fins el 31 de desembre 2015
A partir del 1971
Fins el 31 de desembre de l’any que compleixi 45 anys l’edifici


PROCEDIMENT PER REALITZAR ITE

 1. Contactar amb un tècnic competent (arquitecte, arquitecte tècnic)
 2. Aportació de dades de l'edifici i concretar data de la inspecció del tècnic
 3. Inspecció de l'edifici i qualificació de l'estat general
 4. Segons l'estat de l'edifici, si té deficiències o no, es podrà sol·licitar a l'Administració el Certificat d'Aptitud. Si l'edifici té deficiències greus o molt greus, s'exigirà la seva correcció mitjançant les obres necessàries per poder obtenir el Certificat d'Aptitud.

Es recomana contactar amb un tècnic i iniciar els tràmits el més aviat possible, ja que aquests poden allargar-se en cas de requerir correccions i cal vigilar els terminis màxims (veure quadre).


PREUS

Variaran en funció de les dimensions de l'edifici a inspeccionar, del número d'habitatges o locals.
Per a qualsevol dubte contactin amb nosaltres, els farem pressupost sense compromís.

Per més informació truca al 628 31 41 81 o visita la web: http://www.smarquitectura.esLINKS D'INTERÈS

Pots informar-te'n a:  Inspecció Tècnica dels edificis. Generalitat de Catalunya

Normativa: Normativa sobre Inspecció tècnica d'edificis